Norinberk

Dne 24.08.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 186/82
Čeněk Zíbrt – Bibliografie české historie: 11940

Vyobrazení tvrdého střetnutí, které se událo na Staré Hoře nedaleko Norimberka mezi královskou švédskou a pak frýdlantskou a bavorskou armádou dne 24. srpna 1632.

Abris des harten Treffens, welches am Alten Berg unfern von Nürnberg zwischen den königlichen schwedischen und dann der Friedländischen und Bajerischen Armeen den 24. Augusti vorgangen.

Poznámky badatelů
193_204.jpg

Na levé straně obrazu je pahorek („Altenberg“), na němž se nedaleko císařských šancí rozpoutal boj četných vojenských jednotek. Na vyvýšenině v lese je zámek nebo klášter. Vlevo dole 2 jezdci, kteří na sebe střílejí. Opodál protéká říčka Regnitz, u jejíhož soutoku s jinou říčkou je malá vesnička s kostelem.

Po svém vítězství u Breitenfeldu a nad Lechem vnikl švédský král Gustav Adolf se svou armádou do Bavorska, aby tu dovršil své vítězství nad kurfiřtem Maxmiliánem Bavorským. Jeho vojska v zemi zle řádila a plenila, takže bezmocný vévoda bavorský žádal naléhavě císaře o pomoc. V březnu 1632 byl císařem opět povolán Valdštejn, který bezodkladně postavil novou armádu a v jejím čele táhl do Slezska, kde měl porazit vojsko saského kurfiřta Jana Jiřího I. Nedošlo tu však k žádným významnějším bojovým srážkám, nýbrž byla vedena vleklá jednání, hlavně se saským generálem Arnimem, kterého chtěl Valdštejn, mimo rámec oficiálních jednání, získat do své armády. Poněvadž tu šlo o tajné jednání s nepřítelem, byl to počátek Valdštejnovy zrádné činnosti. Maxmilián Bavorský soustavně naléhal na císaře, aby byl Valdštejn s armádou oddisponován do Bavorska a vysvobodil tuto zemi z nesnesitelného švédského útlaku. Valdštejn se však zdráhal zasáhnout v prospěch kurfiřta bavorského, kterého považoval za svého největšího nepřítele, poněvadž vymohl r. 1630 na kurfiřtském sněmu v Řezně jeho odvolání z císařských služeb. Vévoda frýdlantský však musel nakonec uposlechnout císařova rozkazu, táhl přes Čechy do Bavorska a usadil se v pevném táboře ve Fürtu, nedaleko Norimberka, v bezprostřední blízkosti švédského ležení. Velké soustředění vojsk (cca 50 až 60 000 mužů) na malém území způsobilo pochopitelně zakrátko neúnosnou zásobovací situaci na obou stranách. Proto se rozhodl Gustav Adolf dne 24. srpna 1632 k útoku na Valdštejnovo postavení. Došlo k dlouhotrvajícím, krvavým bojům, které nevedly k rozhodnutí. Císařští odrazili všechny útoky a z táborů vypuzeni nebyli. Gustav Adolf stáhl svá vojska zpět k Norimberku. Nastala různá vyjednávání, strategické pohyby obou armád, které konečně vedly k bitvě u Lützenu, kde švédský král Gustav Adolf padl.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014